SPECIALITIES AVAILABLE AT ANANT HOSPITAL


Doctor's Profile
1- Dr. P.D.Sharma
2- Dr. T. Laxmi
3- Dr. Chandan Kishor
4- Dr. Ajay Khatri
5- Dr. Nitin Agarwal
6- Dr. Awdhesh Nagar
7- Dr. Gaurav Nayyar
8- Dr. R.D. jain
9- Dr. Niraj Srivastava
10- Dr. Shreyansh
11- Dr. Shailendra Kumar Singh
12- Dr. Varsha Srivastava
13- Dr. Reupesh Prija
14- Dr. Anurag Tiwari
15- Dr. Sunil Jaiswal
16- Dr. P.R.Gupta
17- Dr. Saurabh Singh
18- Dr. B Yadav
19- Dr. Sarvesh Kumar Singh
20- Dr. Pushpendra Kumar
21- Dr. V.B.Singh
M.B.B.S., M.D (Chest)
M.D. Onco Physician
M.S., Ortho
M.S. (General & Laparoscopy)
M.D., D.M (Nephrology)
M.S., E.N.T
M.S., MCH (plastic Surgeon)
M.S., MCH (Neuro Surgeon)
M.D. (Pedia)
M.B.B.S., D. Psycritic
M.D. (Anesthesia)
M.S. (Gynecologist)
M.S., MCH (Urologist)
M.D. (Medicine)
M.S. (Eye Surgeon)
M.B.B.S., M.D., D.M.(Cardio)
B.A.M.S., M.S.
B.A.M.S
B.A.M.S
B.A.M.S
B.A.M.S